Общи условия за ползване на услугите на IN2.bg

Условия за ползване на IN2.bg управляван от "Георги Граховски" ЕООД, ЕИК 200021893 със седалище гр.Дупница, ж.к. Бистрица бл.52, ет.8, ап.31. Със използването на системата IN2.bg се съгласявате да спазвате дадените разпоредби и заявявате, че сте запознати с условията за ползване и се задължавате да ги спазвате.


Дефиниции

Чл.1

 1. Система(та) е уебсайт предоставен от IN2.bg за публично ползване при спазване на настоящите Общи условия.
 2. Потребител е физическо или юридическо лице клиент на IN2.bg съгласяващ се да изпълнява всички разпоредби по договора и отговарящ на критериите за Регистрация.
 3. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди, на системата или лица свързани към Интернет или асоцирани мрежи, получаване на чужда информация, права или ресурси, използване на недостатъци в системата с цел вреда или собствена облага и добиване на информация (HACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси,смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 4. Устройство е техника или съвкупност от такива, които осигуряват автоматична обработка на данни.
 5. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройстото.
 6. Реклама - графично или текстово визуализиране на рекламни материали.
 7. Мобилна версия на услугата - модифицирана версия на предоставяната услуга, даваща възможност на потребителите или клиентите на IN2.bg ползващи мобилни устройства да имат по-лесен достъп до сайтовете или системата.
 8. Нерегистриран е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
 9. Потребителско име - избран от потребителя уникален e-mail адрес, посредством който той се идентифицира в системата
 10. Парола е избран от поребителя код състоящ се от букви, цифри, знаци, които заедно с Потребителското име
 11. Профил е особенна част от системата съдържаща информация за потребителя, изисквана и съхранявана от системата като достъпа само
 12. Регистриран потребител (накратко Потребител) е всеки създал собствен потребителски Профил и регистрирал се да ползва услугите на системата.
 13. Случайно събитие е непредвидено до момента на сключване на договора извънредно обстоятелство, което прави предоставянето на Услугите невъзможно.
 14. Услуги са услугите предоставяни от Системата независимо от статуса за платени или безплатни.

Предмет

Чл.2

 1. IN2.bg предоставя безплатно или срещу възнаграждение услуги избрани от потребителя при съобразяване и стриктно спазване от негова страна на настоящите Общи условия.
 2. За да използвате услугите е необходимо да имате валидна регистрация в системата, потвърдена от изпратен линк на регистрирания e-mail адрес.
 3. При регистрация потребителя се задължава за спазва стриктно Общите условия по договора.
 4. Срокът на договора е до прекратяване му съгласно приложените Общи условия.
 5. IN2.bg може да променя Общите условия без да уведомява потребителите за направените промени.

Регистрация

Чл.3

 1. За ползване на услугите е необходима регистрация, като попълните достъпна онлайн електронна форма
 2. При регистрация трябва да въведете валидни e-mail, име и парола, които не са използвани при създаването на друга регистрация в системата.
 3. След регистрация се счита, че между Вас и IN2.bg е сключен договор.
 4. Потребителското име и паролата се задължавате да пазите в тайна от трети лица. При злонамерени действия извършени от трети лица посредством свободен достъп до системата чрез предоставяне на данните за вход от Ваша страна, IN2.bg не носи каквато и да е отговорност и не дълви обезщетения.

Права и задъжения

Чл.4

 1. Договорът може да се прекрати от потребителя, чрез изпращане на изявление в писмен вид до седалището на Системата или по електронен път от регистрирания от него e-mail адрес.
 2. IN2.bg може да прекрати настоящия договор по всяко време, при нарушаване на Общите условия за ползване, като не се задължава да уведомява Потребителя за своите действия.
 3. При прекратяване на договора от която и да е от страните, достъпът до сайта и неговата функционалност ще бъдат ограничени, но IN2.bg не се задължава да изтрива или предоставя каквито и да е данни.
 4. Потребителя се задължава да не публикува съдържание за Възрастни, нецензурирано, вулгарно или каквото и да било друго съдържание, което може да нанесе вреди на IN2.bg или каквито и да били материали засягащи работата на системата.
 5. Потребителя се задължава да пази доброто име на IN2.bg, да изпълнява препоръките указани му от IN2.bg и да не нарушава законите на Република България с действия пряко засягащи работата на IN2.bg . При нанесени вреди на IN2.bg, потребителя се задължава да ги обезщети на 100%.

Ограничаване на отговорността

Чл.5

 1. IN2.bg не носи отговорност за прекратяване на предоставените услуги при настъпване на Случайно събитие и обстоятелства извън неговия контрол, действия и бездействия на трети лица и т.н. Потребителя приема, че в никакъв случан не може да търси отговорност от IN2.bg
 2. IN2.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, натъпили в следствие на споране, промяна или ограничаване на услугите, итриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на информация или материали пренасяни, записвани и станали достъпни чрез системата на IN2.bg
 3. IN2.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи при достъпване на трети лица до съхраняваната от Вас информация

Плащания

Чл.6

 1. Потребителите имат достъп до платени услуги обозначени изрично и се уведомяват предварително за плащане, което трябва да извършат.
 2. Потребителите се съгласяват да плащат задължения натрупани и предварително пояснени при използването на системата. Хостинги, дизайни и т.н. предоставяни като платени услуги се заплащат предварително след тяхното заявяване.
 3. Активирането на платените услуги става в срок до 3 дни, ако изрично не е посочено друго.
 4. Закупени,регистрирани и предоставени за ползване от IN2.bg безплатни домейн имена, остават собственост на IN2.bg при прекратяване на договора. Потребителят няма право да предявява претенции към домейн име, регистрирано и собственост на IN2.bg.
 5. Минимална сума за плащане на натрупани задължения е 10лв. с ДДС. Превода и разходите за заплащане се покриват от Потребителя. При незаплащане на натрупани до края на текущия месец задължение над минималната сума, до 30 дни след неговото изтичане достъпът на потребителя до системата и неговите сайтове ще бъдат ограничени.

Прекратяване на договора

Чл.7

 1. Потребителя може да прекрати договора по всяко време чрез изпращане на заявление до физическия адрес на IN2.bg или по електронен път от регистрирания от него e-mail адрес.
 2. В случай, че потребителя не изпълни указаните по този договор Общи условия IN2.bg може да прекати договора незабавно, без предизвестие и да ограничи всякакъв достъп до информацията качена от потребителя.
 3. При прекратяване на договора, IN2.bg не се задължава да предоставя, каквато и да било качена инфорамция от потребителя, бази данни, статистики, графики и т.н., като следните остават собственост на IN2.bg. Досъпът до създадената от потребителя страница ще бъде ограничен, което от своя страна не гарантира нейното изтриване.